π—¦π—’π—¦π—œπ—”π—Ÿπ—œπ—¦π—”π—¦π—œ π—π—¦π——π—œ π—¨π—‘π—§π—¨π—ž π—žπ—˜π— π—”π—π—¨π—”π—‘ π——π—¨π—‘π—œπ—” π——π—œπ—šπ—œπ—§π—”π—Ÿ π——π—”π—Ÿπ—”π—  π—£π—˜π—‘π——π—œπ——π—œπ—žπ—”π—‘

FOKUSATU-Kπ–Ύπ—†π–Ίπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ π—Œπ—Žπ–Ίπ—π—Ž 𝖽𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 π—Œπ—‚π—‡π–Ύπ—‹π—€π—‚π—Œπ—‚π—π–Ίπ—Œ 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝖻𝖾𝗋𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 π—„π—ˆπ—†π—‰π—ˆπ—‡π–Ύπ—‡ 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 π—†π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—€π—Žπ—‡. π–ͺπ—ˆπ—†π—‚π—π—†π–Ύπ—‡ 𝖽𝖺𝗇 π—„π–Ύπ—‹π—ƒπ–Ίπ—Œπ–Ίπ—†π–Ί 𝖺𝗄𝖺𝗇 π—†π–Ύπ—‡π—€π—Žπ–Ίπ—π—„π–Ίπ—‡ 𝖼𝗂𝗍𝖺-𝖼𝗂𝗍𝖺 π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ 𝗆𝖾𝗇𝖼𝖺𝗉𝖺𝗂 π—π—Žπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗅𝖾𝖻𝗂𝗁 π—†π–Ίπ—ƒπ—Ž”

π–²π—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—…π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ 𝖩𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀𝖺𝗇 π–²π–Ύπ—„π—ˆπ—…π–Ίπ— 𝖣𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 π–¨π—‡π–½π—ˆπ—‡π–Ύπ—Œπ—‚π–Ί π–ͺ𝖺𝖻. 𝖨𝗇𝖽𝗋𝖺𝗀𝗂𝗋𝗂 𝖧𝗂𝗅𝗂𝗋 (𝖩𝖲𝖣𝖨 𝖨𝗇𝗁𝗂𝗅) 𝗒𝖺𝗇𝗀 π—Œπ–Ίπ–Ίπ— 𝗂𝗇𝗂 π–½π—‚π—„π–Ύπ—π—Žπ–Ίπ—‚ π—ˆπ—…π–Ύπ— Syaiful Bima π–»π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‹π—π–Ί π—‰π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‹π—Žπ—Œ π—†π–Ύπ—…π–Ίπ—„π—Žπ—„π–Ίπ—‡ π–Ίπ—Žπ–½π–Ύπ—‡π—Œπ—‚ 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 π–ͺπ–Ίπ–½π—‚π—Œπ–½π—‚π—„ 𝖨𝗇𝗁𝗂𝗅 𝖣𝗋. 𝖧. 𝖬. 𝖨𝗋𝗐𝖺𝗇, 𝖬𝖬., 𝖬.𝖲𝗂 𝖽𝗂 π–ͺπ–Ίπ—‡π—π—ˆπ—‹ π–½π—‚π—‡π–Ίπ—Œ 𝖯𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗄𝖺𝗇 π–ͺ𝖺𝖻. 𝖨𝗇𝖽𝗋𝖺𝗀𝗂𝗋𝗂 𝖧𝗂𝗅𝗂𝗋.

𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 π—Œπ—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—…π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ— π—„π–Ύπ—π—Žπ–Ί 𝖩𝖲𝖣𝖨 𝖨𝗇𝗁𝗂𝗅 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗆𝗉𝖺𝗂𝗄𝖺𝗇 π—π—Žπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π–»π–Ύπ—‹π—Œπ–Ίπ—†π–Ί-π—Œπ–Ίπ—†π–Ί π—†π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—€π—Žπ—‡ π—„π—ˆπ—†π—‰π–Ύπ—π–Ύπ—‡π—Œπ—‚ π—€π—Žπ—‹π—Ž 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝖻𝗂𝖽𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅. π–£π—Žπ—‡π—‚π–Ί 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 𝗁𝖺𝗋𝗂 𝗂𝗇𝗂 𝖽𝖺𝗉𝖺𝗍 𝖽𝗂𝗄𝖺𝗍𝖺𝗄𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ–»π–Ίπ—€π–Ίπ—‚ π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ–Ίπ— π—„π–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡, π—π–Ύπ—‹π—†π–Ίπ—Œπ—Žπ—„ π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί 𝗉𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗄𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 π—π–Ύπ—‹π—…π–Ύπ—‰π–Ίπ—Œ 𝖽𝖺𝗋𝗂 π—„π–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗋𝗁𝖺𝖽𝖺𝗉 π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚.

𝖧𝖺𝖽𝗂𝗋𝗇𝗒𝖺 𝖩𝖲𝖣𝖨 π—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ίπ—π—Ž 𝖼𝖺𝗋𝖺 π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—†π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—€π—Žπ—‡ 𝗄𝖾𝖻𝖾𝗋𝗆𝖺𝗇𝖿𝖺𝖺𝗍𝖺𝗇 π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ π—Œπ–Ύπ–Όπ–Ίπ—‹π–Ί 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅. π–ͺπ–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡ π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 π—π–Ύπ—‹π—‰π—‚π—Œπ–Ίπ—π—„π–Ίπ—‡ 𝖽𝖺𝗋𝗂 π—„π–Ύπ—†π–Ίπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ π—Œπ—Žπ–Ίπ—π—Ž π–»π–Ίπ—‡π—€π—Œπ–Ί. π–³π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ π—ƒπ—Žπ—€π–Ί 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ίπ—π—Ž 𝖼𝖺𝗋𝖺 π—†π–Ύπ—†π—‰π–Ύπ—‹π—†π—Žπ–½π–Ίπ— π–Ίπ—„π—Œπ–Ύπ—Œ 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 π–»π–Ίπ—π–Ίπ—Œ, 𝖻𝖾𝖽𝖺 π—€π–Ύπ—‡π–Ύπ—‹π–Ίπ—Œπ—‚, 𝖽𝖺𝗇 π—…π—‚π—‡π—π–Ίπ—Œ π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί. π–¬π–Ίπ—Œπ–Ί “𝗉𝖺𝗇𝖽𝖾𝗆𝗂” 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂𝗄𝖺𝗇 π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ π–½π—‚π—€π–Ίπ—‡π–½π—‹π—Žπ—‡π—€π—‚ 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 𝗁𝖺𝗇𝗒𝖺 π—Œπ–Ύπ–»π–Ίπ—€π–Ίπ—‚ 𝗉𝖾𝗅𝖺𝗋𝗂𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗍𝖺𝗉𝗂 π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ–Ίπ— π—„π–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ 𝗆𝖾𝗇𝗀𝗁𝗂𝗇𝖽𝖺𝗋𝗂 π—„π—ˆπ—‡π—π–Ίπ—„ π—…π–Ίπ—‡π—€π—Œπ—Žπ—‡π—€. π–ͺ𝖾 𝖽𝖾𝗉𝖺𝗇 π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—„π–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡ π–»π—Žπ—„π–Ίπ—‡ 𝗅𝖺𝗀𝗂 𝗄𝖾𝗐𝖺𝗃𝗂𝖻𝖺𝗇. π–³π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ π–»π—‚π—Œπ–Ί 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—Œπ—ˆπ—…π—Žπ—Œπ—‚ 𝗋𝖺𝗆𝖺𝗁 π—…π—‚π—‡π—€π—„π—Žπ—‡π—€π–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗍𝗄𝖺𝗂𝗍 π—Œπ–Ίπ—†π—‰π–Ίπ— 𝗒𝖺𝗇𝗀 π–½π—‚π—π–Ίπ—Œπ—‚π—…π—„π–Ίπ—‡ π—Œπ–Ύπ—‰π–Ύπ—‹π—π—‚ π—‰π–Ύπ—‡π—€π—€π—Žπ—‡π–Ίπ–Ίπ—‡ π—„π–Ύπ—‹π—π–Ίπ—Œ 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖺𝗄𝗁𝗂𝗋𝗇𝗒𝖺 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—‰π–Ύπ—‹π—†π–Ίπ—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ—π–Ίπ—‡ π—…π—‚π—‡π—€π—„π—Žπ—‡π—€π–Ίπ—‡, 𝖻𝗂𝖺𝗒𝖺 π—„π–Ύπ–»π—Žπ—π—Žπ—π–Ίπ—‡ π—Œπ–Ύπ—„π—ˆπ—…π–Ίπ— 𝗒𝖺𝗇𝗀 π–»π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‹. π–³π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ 𝗃𝖺𝖽𝗂 π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ–Ίπ— 𝗃𝖺𝗐𝖺𝖻𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ–»π–Ίπ—€π–Ίπ—‚ 𝖼𝖺𝗋𝖺 𝖺𝗅𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗍𝗂𝖿 𝗋𝖺𝗆𝖺𝗁 π—…π—‚π—‡π—€π—„π—Žπ—‡π—€π–Ίπ—‡ 𝖽𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗆𝖺𝗍 𝖺𝗇𝗀𝗀𝖺𝗋𝖺𝗇.

π–£π—‚π—Œπ–Ίπ—†π—‰π—‚π—‡π—€ 𝗉𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝗄𝖺𝗍𝖺𝗇 π—„π—ˆπ—†π—‰π–Ύπ—π–Ύπ—‡π—Œπ—‚ π—€π—Žπ—‹π—Ž 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗇𝖿𝖺𝖺𝗍𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ–Όπ–Ίπ—‹π–Ί π—†π–Ίπ—„π—Œπ—‚π—†π–Ίπ—… π—π–Ύπ—„π—‡π—ˆπ—…π—ˆπ—€π—‚ 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝗆𝗂𝗅𝗂𝗄𝗂 (𝗁𝗉, π—…π–Ίπ—‰π—π—ˆπ—‰). π–³π—Žπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖺𝗇𝖿𝖺𝖺𝗍 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 π–½π—‚π—Œπ–Ίπ—†π—‰π–Ίπ—‚π—„π–Ίπ–Ί π—Œπ–Ύπ–Όπ–Ίπ—‹π–Ί π—…π—Žπ—€π–Ίπ—Œ π—ˆπ—…π–Ύπ— π—„π–Ύπ—π—Žπ–Ί 𝖩𝖲𝖣𝖨 𝗂𝗇𝗁𝗂𝗅 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝖽𝖺𝗆𝗉𝗂𝗇𝗀𝗂 π—ˆπ—…π–Ύπ— 𝖻𝖾𝖻𝖾𝗋𝖺𝗉𝖺 π—‰π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‹π—Žπ—Œ.

π–ͺπ–Ίπ–½π—‚π—Œπ–½π—‚π—„ π—‰π—Žπ—‡ π—†π–Ύπ—‡π—’π–Ίπ—†π–»π—Žπ— 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖻𝖺𝗂𝗄 𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋𝗇𝗒𝖺 𝖩𝖲𝖣𝖨 𝖨𝗇𝗁𝗂𝗅 π—Œπ–Ύπ–»π–Ίπ—€π–Ίπ—‚ π—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ίπ—π—Ž π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗇𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝗒𝖺 π—ƒπ—Žπ—€π–Ί π–»π—‚π—Œπ–Ί π–»π–Ύπ—‹π—Œπ—‚π—‡π–Ύπ—‹π—€π—‚π—Œ 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝖻𝖺𝗀𝖺𝗂 π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ–Ίπ—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ π–Ίπ—π–Ίπ–Ίπ—‰π—Žπ—‡ π—„π—ˆπ—†π—Žπ—‡π—‚π—π–Ίπ—Œ. 𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 π—Œπ–Ίπ—†π–»π—Žπ—π–Ίπ—‡π—‡π—’π–Ί π–ͺπ–Ίπ–½π—‚π—Œπ–½π—‚π—„ π—ƒπ—Žπ—€π–Ί 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗆𝗉𝖺𝗂𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗄𝖺𝗇𝗄𝖺𝗇 𝖺𝗀𝖺𝗋 𝖩𝖲𝖣𝖨 𝗍𝗂𝖽𝖺𝗄 π–»π–Ύπ—‹π—‰π—ˆπ—…π—‚π—π—‚π—„. 𝖩𝗂𝗄𝖺 𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇 π–»π–Ύπ—‹π—‰π—ˆπ—…π—‚π—π—„ π—…π–Ύπ—‰π–Ίπ—Œπ—„π–Ίπ—‡ π–Ίπ—π—‹π—‚π–»π—Žπ— 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗅𝖾𝗄𝖺𝗍 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚. 𝖧𝖺𝗋𝖺𝗉𝖺𝗇 π—π–Ύπ—‹π–»π—Žπ—„π–Ί π—„π–Ίπ–½π—‚π—Œπ–½π—‚π—„ 𝗄𝖾 𝖽𝖾𝗉𝖺𝗇 π–ͺπ–Ίπ–»π—Žπ—‰π–Ίπ—π–Ύπ—‡ 𝖨𝗇𝖽𝗋𝖺𝗀𝗂𝗋𝗂 𝖧𝗂𝗅𝗂𝗋 π—„π—π—Žπ—Œπ—Žπ—Œπ—‡π—’π–Ί π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί 𝗉𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗄𝖺𝖺 π–»π—‚π—Œπ–Ί π—†π–Ίπ—ƒπ—Ž 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗐𝖺𝖽𝖺𝗁 π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ π—†π–Ίπ—‡π–Ίπ—‰π—Žπ—‡ π–»π—‚π—Œπ–Ί π—Œπ–Ίπ—…π—‚π—‡π—€ π–»π–Ύπ—‹π—„π—ˆπ—…π–Ίπ–»π—ˆπ—‹π–Ίπ—Œπ—‚ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—„π–Ύπ—†π–Ίπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί 𝗉𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗄𝖺𝗇.

𝖳𝖾𝗋𝖺𝗄𝗁𝗂𝗋 π–ͺπ–Ίπ–½π—‚π—Œπ–½π—‚π—„ 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗆𝗉𝖺𝗂𝗄𝖺𝗇, π—…π–Ίπ—„π—Žπ—„π–Ίπ–Ί 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗋𝖻𝖺𝗂𝗄 π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π–½π—Žπ—‡π—‚π–Ί 𝗉𝖾𝗇𝖽𝗂𝖽𝗂𝗄𝖺𝗇. 𝖲𝗍𝖾𝗉 𝖻𝗒 π—Œπ—π–Ύπ—‰ π—π–Ύπ—‹π—Žπ—Œ 𝖻𝖾𝗋𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄 𝖽𝖺𝗇 π–»π—Žπ—„π—π—‚π—„π–Ίπ—‡ π—†π–Ύπ—Œπ—„π—‚π—‰π—Žπ—‡ 𝗁𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗀𝗂𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗄𝖾𝖼𝗂𝗅 π—Œπ–Ύπ–»π–Ίπ—€π–Ίπ—‚ π—‰π–Ύπ—†π–»π—Žπ—„π—π—‚π–Ίπ—‡ 𝖻𝖺𝗁𝗐𝖺 π—ˆπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—‚π—Œπ–Ίπ—Œπ—‚ 𝗄𝗂𝗍𝖺 π—π–Ύπ—‹π—Žπ—Œ 𝖻𝖾𝗋𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝗀𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄𝗄𝖺𝗇. 𝖴𝖼𝖺𝗉𝗇𝗒𝖺 π—†π–Ύπ—‡π—Žπ—π—Žπ—‰ π—‰π–Ύπ—‹π—π–Ύπ—†π—Žπ–Ίπ—‡ π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ—.

𝖣𝗂 𝖺𝗄𝗁𝗂𝗋 π—‰π–Ύπ—‹π—π–Ύπ—†π—Žπ–Ίπ—‡, π—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ίπ—π—Ž π—‰π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‹π—Žπ—Œ 𝖩𝖲𝖣𝖨 𝖨𝗇𝗁𝗂𝗅 π—ƒπ—Žπ—€π–Ί 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖾𝗋𝖺𝗁𝗄𝖺𝗇 π—Œπ–Ίπ—π—Ž π–»π—Žπ—„π—Ž 𝗒𝖺𝗇𝗀 π–½π—‚π—π—Žπ—…π—‚π—Œ π—ˆπ—…π–Ύπ— π—‰π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‹π—Žπ—Œ 𝖻𝖾𝗋𝗇𝖺𝗆𝖺 𝖧𝖾𝗋𝗇𝗂𝗍𝖺. π–«π—‚π—π–Ύπ—π–Ίπ—Œπ—‚ 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝖽𝗂𝗄𝖾𝗆𝖻𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 π—ˆπ—…π–Ύπ— 𝖩𝖲𝖣𝖨 π—ƒπ—Žπ—€π–Ί π—†π–Ύπ—‡π–Όπ–Ίπ—„π—Žπ—‰ π—…π—‚π—π–Ύπ—‹π–Ίπ—Œπ—‚ 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 π—Žπ—‡π—€π—„π–Ίπ—‰ π—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ίπ—π—Ž π—‰π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‹π—Žπ—Œ 𝖩𝖲𝖣𝖨 π—Œπ–Ίπ–Ίπ— 𝗉𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋𝗂𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗒𝖾𝗋𝖺𝗁𝖺𝖺 π–»π—Žπ—„π—Ž.

𝖲𝖺𝗅𝖺𝗆 𝖲𝖾𝗆𝖺𝗇𝗀𝖺𝗍 π–«π—‚π—π–Ύπ—‹π–Ίπ—Œπ—‚

𝖑𝖧𝖯 π–±π—‚π–Ίπ—Ž

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *